Enter your keyword

Bệnh Học

Hội chứng QT ngắn

Hội chứng QT ngắn

Hội chứng QT ngắn là một bệnh di truyền được đặc trưng bằng hội hộp, ngất và nguy cơ SCD tăng lên, liên quan đến khoảng QTc ≤340 ms (25,26). Đó là một điều kiện hiếm. Có dữ liệu hạn chế về ý nghĩa tiên đoán của nó, đặc biệt khi không có VA. EPS… View more

098.572.9595