Enter your keyword

Tags: Cấu tạo giải phẫu của rễ cây

SỰ CHUYỂN TIẾP TỪ CẤU TẠO CỦA RỄ SANG THÂN

SỰ CHUYỂN TIẾP TỪ CẤU TẠO CỦA RỄ SANG THÂN

CÁC GIẢ THUYẾT VỀ SỰ CHUYỂN TIẾP TỪ CẤU TẠO CỦA RỄ SANG THÂN Cấu tạo của rễ khác cấu tạo của thân. Có một số quan điểm của các tác giả khác nhau về sự chuyển tiếp từ cấu tạo của rễ sang thân. Nội dung của các thuyết này như sau: 1. Thuyết chắp… View more