Tag: Mô che chở

Mô che chở

ĐẶC ĐIỂM, CẤU TẠO CỦA BẦN VÀ THỤ BÌ

1. Đặc điểm, cấu tạo của bần và thụ bì Bần và thụ bì là một trong hai loại mô che chở quan trọng của thực vật. 1.1. Bần Cấu tạo bởi nhiều lớp tế bào chết, bao bọc các phần già của cây. Tất cả các vách tế bào đã biến thành chất bần (suberin)......

ĐẶC ĐIỂM VÀ PHÂN LOẠI LỖ KHÍ

1. Đặc điểm Lỗ khí là một trong hai bộ phận quan trọng của Biểu bì đối với việc kiểm nghiệm Dược liệu. Cấu tạo bởi hai tế bào hình hạt đậu gọi là tế bào lỗ khí mang nhiều lạp lục, úp vào nhau bởi mặt lõm, để hở một khe nhỏ gọi là khe......

ĐẶC ĐIỂM VÀ CẤU TẠO CỦA BIỂU BÌ

1. Đặc điểm cấu tạo Biểu bì là một trong hai loại mô che chở của thực vật, được cấu tạo bởi một lớp tế bào sống bao bọc các phần của cây. Vách ngoài của tế bào đã hóa cutin thành tầng cutin không thấm nước và khí, có thể nhuộm xanh bởi phẩm......

ĐỊNH NGHĨA VÀ PHÂN LOẠI MÔ CHE CHỞ

1. Định nghĩa Mô che chở là một trong sáu loại mô thực vật dựa theo chức phận sinh lý Mô che chở là các mô được chuyển hóa từ mô phân sinh, có nhiệm vụ bảo vệ các bộ phận của cây chống tác dụng có hại của môi trường ngoài như sự xâm nhập của......