Tag: Biểu bì

Biểu bì

PHÂN LOẠI LÔNG CHE CHỞ CỦA BIỂU BÌ

1. Khái niệm Lông che chở là một trong hai bộ phận quan trọng của Biểu bì đối với việc kiểm nghiệm Dược liệu Lông che chở là những tế bào biểu bì mọc dài ra ngoài để tăng cường vai trò bảo vệ, hoặc để giảm bớt sự thoát hơi nước. Tế bào của lông có......

ĐẶC ĐIỂM VÀ PHÂN LOẠI LỖ KHÍ

1. Đặc điểm Lỗ khí là một trong hai bộ phận quan trọng của Biểu bì đối với việc kiểm nghiệm Dược liệu. Cấu tạo bởi hai tế bào hình hạt đậu gọi là tế bào lỗ khí mang nhiều lạp lục, úp vào nhau bởi mặt lõm, để hở một khe nhỏ gọi là khe......

ĐẶC ĐIỂM VÀ CẤU TẠO CỦA BIỂU BÌ

1. Đặc điểm cấu tạo Biểu bì là một trong hai loại mô che chở của thực vật, được cấu tạo bởi một lớp tế bào sống bao bọc các phần của cây. Vách ngoài của tế bào đã hóa cutin thành tầng cutin không thấm nước và khí, có thể nhuộm xanh bởi phẩm......