Tag: Các phần của rễ cây

Các phần của rễ cây

CẤU TẠO GIẢI PHẪU CỦA RỄ CÂY

1. Đặc điểm Rễ cây là một trong những cơ quan sinh dưỡng quan trọng của cây. Cấu tạo giải phẫu của rễ cây thường phức tạp, đa dạng, phụ thuộc vào môi trường và thích nghi với chức năng sinh lý của mỗi loại. Khi quan sát cấu tạo giải phẫu, người ta thường......

ĐỊNH NGHĨA VÀ CÁC PHẦN CỦA RỄ CÂY

1. Định nghĩa Rễ cây là cơ quan sinh trưởng của cây, thường mọc ở dưới đất, từ trên xuống. Rễ không bao giờ mang lá. Rễ không có chất diệp lục trừ rễ khí sinh của họ Lan (Orchidaceae). Nhiệm vụ của rễ cây: Hấp thụ nước và muối khoáng hòa tan trong nước......