Tag: Thân cây nhóm Quyết

Thân cây nhóm Quyết

CẤU TẠO GIẢI PHẪU THÂN CÂY LỚP HÀNH VÀ NHÓM QUYẾT

1. Cấu tạo giải phẫu thân cây lớp Hành Thân cây lớp Hành chỉ có cấu tạo cấp một. Thân cây lớp Hành cũng gồm ba phần như thân cây lớp Ngọc lan: Biểu bì, vỏ và trụ giữa. Tuy nhiên, đặc điểm khác là không có mô dày; vai trò nâng đỡ được đảm......