Tag: Tăng huyết áp

Tăng huyết áp

ĐỊNH NGHĨA TĂNG HUYẾT ÁP

Tăng huyết áp là gì? Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), chẩn đoán tăng huyết áp khi trị số trung bình qua ít nhất hai lần đo của huyết áp tâm thu > 140 mmHg và/hoặc trị số trung bình của huyết áp tâm trương > 90 mmHg, trong ít nhất hai lần......