Tag: phương pháp cổ thực vật học

phương pháp cổ thực vật học

CÁC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU THỰC VẬT

1. Phương pháp hình thái (Morphology) Là phương pháp dựa vào đặc điểm bên ngoài của cơ quan dinh dưỡng và sinh sản của thực vật. Trong phân loại, nghiên cứu cơ quan sinh sản là không thể thiếu vì đặc điểm của nó liên quan chặt chẽ với bộ mã di truyền và ít......