Tag: Phân loại rễ cây

Phân loại rễ cây

PHÂN LOẠI VÀ MÔ TẢ MỘT SỐ LOẠI RỄ CÂY

Trong tự nhiên có rất nhiều loại rễ cây khác nhau. Sự khác nhau này phụ thuộc vào khả năng thích ứng với môi trường và chức phận sinh lý của từng loại rễ cây. Phân loại rễ cây bao gồm: 1. Rễ trụ Rễ chính được phát triển từ rễ phôi, hướng thẳng từ......