Tag: Ống nhựa mủ

Ống nhựa mủ

ĐẶC ĐIỂM VÀ PHÂN LOẠI ỐNG NHỰA MỦ

1. Đặc điểm Ống nhựa mủ là một trong năm loại Mô tiết. Về mặt cấu tạo, ống nhựa mủ là những ống dài hẹp phân nhánh rất nhiều, chứa bên trong chất lỏng màu trắng như sữa gọi là nhựa mủ. Ống nhựa mủ có một lớp chất tế bào phủ lên vách bằng cellulose; ở......