Tag: Lông che chở

Lông che chở

PHÂN LOẠI LÔNG CHE CHỞ CỦA BIỂU BÌ

1. Khái niệm Lông che chở là một trong hai bộ phận quan trọng của Biểu bì đối với việc kiểm nghiệm Dược liệu Lông che chở là những tế bào biểu bì mọc dài ra ngoài để tăng cường vai trò bảo vệ, hoặc để giảm bớt sự thoát hơi nước. Tế bào của lông có......