Tag: Khái niệm tế bào thực vật

Khái niệm tế bào thực vật

Khái niệm tế bào thực vật

Tế bào là đơn vị cấu tạo giải phẫu sinh lý cơ bản của các cơ thể sống 1. Tế bào có những đặc trưng sau: Đặc trưng của tế bào là thực hiện mọi quá trình trao đổi chất: hô hấp, chuyển hoá, vận động (di chuyển tế bào và các thành phần bên......