Tag: Hình dạng nhân tế bào thực vật

Hình dạng nhân tế bào thực vật

KHÁI NIỆM NHÂN TẾ BÀO CỦA TẾ BÀO THỰC VẬT

1. Nhân tế bào của tế bào thực vật Tất cả các tế bào Thực vật (trừ nhóm Procaryota) đều chứa một khối hình cầu ở trong tế bào, gọi là nhân tế bào của tế bào thực vật. Năm 1831 nhà thực vật học Anh Brown lần đầu tiên đã tìm thấy nhân trong......