Tag: hình dạng

hình dạng

Số lượng, hình dạng, kích thước tế bào thực vật

1. Số lượng Số lượng, hình dạng, kích thước tế bào thực vật Cơ thể thực vật có khi chỉ cấu tạo bởi một tế bào gọi là cơ thể đơn bào (tảo cầu, tảo cát). Nhưng thông thưòng cơ thể thực vật cấu tạo bởi nhiều tế bào gọi là những cơ thể đa......