Tag: Cấu tạo cấp một của thân cây

Cấu tạo cấp một của thân cây

CẤU TẠO CẤP MỘT CỦA THÂN CÂY LỚP NGỌC LAN

Cắt ngang qua thân cây non của một cây thuộc lớp Ngọc lan, vừa mới nảy mầm. Đem soi dưới kính hiển vi, ta thấy cấu tạo cấp một của thân cây lớp Ngọc lan đó gồm có ba phần: 1. Biểu bì Cấu tạo bởi một lớp tế bào sống không có diệp lục,......