Tag: Cấu tạo cấp ba của rễ cây

Cấu tạo cấp ba của rễ cây

CẤU TẠO CẤP BA CỦA RỄ CÂY

1. Đặc điểm cấu tạo cấp ba của rễ cây Cấu tạo cấp ba của rễ cây thường gặp ở dạng rễ củ. Ở các rễ củ, mô dự trữ rất phát triển. Các mô dự trữ đó do mô phân sinh cấp hai phát triển tạo thành. Ngoài ra, ở một số cây, các rễ......