Enter your keyword

Hoàng liên [Coptis chinensis Franch.]

Hoàng liên [Coptis chinensis Franch.]

Rate this post

Hoàng Liên là một loài cây thuốc cũng nằm trong Sách đỏ và có cùng câu chuyện với loài Hoàng liên chân gà [Coptis quinquesecta W.T.Wang]. Có thể tìm được loài này ở dãy Hoàng Liên Sơn và Hà Giang. Tuy nhiên, kích thước loài này nhỏ hơn loài Hoàng Liên Chân Gà khá nhiều (chỉ bằng một nửa).

hoàng liên

Hình ảnh: cây Hoàng Liên

098.572.9595