Cây Châu Thụ

Thông tin về cây Châu Thụ

Châu thụ, Fragrant wintergreen, Phương hương bạch châu (芳香白珠 ) | Gaultheria fragrantissima Wall. – Ericaceae | Fansifan.

châu thụ
Hình ảnh: cây Châu Thụ

Việt Nam có khá nhiều loài thực vật có Methyl salicylate (Wintergreen oil – mùi cao dán Salonpas), thường được dùng làm thuốc giảm đau, chống viêm. Một loài trong số đó là Châu thụ (Gaultheria fragrantissima Wall.), loài nằm trong Sách đỏ Việt Nam (phân hạng VU – Vulnerable), chỉ phân bố ở những khu vực núi cao như Fansifan.

Tuy nhiên, hình trong Sách đỏ Việt Nam 2007 lại là hình của loài cùng chi với nó – Gaultheria leucocarpa Blume. Loài này cũng có Methyl salicylate, và có vùng phân bố rộng hơn, dễ gặp hơn. Do đó, có lẽ một số điểm phân bố của loài G. fragrantissima ghi trong Sách đỏ thì thực chất là của loài G. leucocarpa. Vì một số điểm này mình đã đi rồi, nhưng chỉ gặp loài G. leucocarpa mà thôi.

cây Châu Thụ
Hình ảnh: cây Châu Thụ trong sách đỏ
Ngày viết:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *