Tag: Rễ con

Rễ con

SỰ PHÁT TRIỂN CỦA RỄ CON

1. Sự hình thành rễ con Trong miền hóa bần, rễ con được hình thành từ trụ bì. Một số tế bào trụ bì phân chia để tạo ra một mầm rễ. Mầm này tiếp tục phân chia sinh ra ba tầng tế bào khởi sinh rễ con. Sự hình thành rễ ở cây Hướng......