Tag: Mô phân sinh

Mô phân sinh

ĐỊNH NGHĨA VÀ PHÂN LOẠI MÔ PHÂN SINH

1. Định nghĩa Mô phân sinh là một trong sáu loại mô thực vật dựa theo chức phận sinh lý. Mô phân sinh cấu tạo bởi những tế bào non chưa phân hóa, vách mỏng bằng cellulose, không có dự trữ dinh dưỡng, xếp xít vào nhau, không để hở những khoảng gian bào. Các tế......