Tag: Mô mềm

Mô mềm

ĐỊNH NGHĨA VÀ PHÂN LOẠI MÔ MỀM

1. Định nghĩa Mô mềm là một trong sáu loại mô thực vật dựa theo chức phận sinh lý. Mô mềm gồm những tế bào sống chưa phân hóa nhiều, vách vẫn mỏng và bằng cellulose; có nhiệm vụ liên kết các mô khác với nhau, đồng thời còn làm chức năng đồng hóa hay dự trữ.......