Tag: cây viễn chí

cây viễn chí

VIỄN CHÍ

CÂY VIỄN CHÍ Radix Polygalae Viễn chí là rễ phơi khô của một số loài thuộc chi Polygala. Dược điển Việt Nam in lần thứ nhất và Dược điển Trung Quốc quy định hai loài: Viễn chí lá nhỏ – Polygala tenuifolia Willd. hoặc viễn chí Sibêri –Polygala sibirica L. , Dược điển nhiều nước khác thì qui định......