Tag: Cây Thường Sơn

Cây Thường Sơn

CÂY THƯỜNG SƠN

Thông tin khoa học của CÂY THƯỜNG SƠN Tên khoa học của cây thường sơn: Dichroa febrifuga Lour., họ Tú cầu=họ Thường Sơn Hydrangeaceae Thường sơn còn gọi là: khởi tía, tê quân, nam thường sơn, bạch thường sơn, thường sơn tía, hoàng thường sơn, thực tất, áp niệu thảo, kê niệu thảo. Tên tiếng anh: Antifebrile dichroa......