Tag: Cây Râu Mèo

Cây Râu Mèo

CÂY RÂU MÈO

Thông tin khoa học của CÂY RÂU MÈO Herba Orthosiphonis             Dược liệu là bộ phận trên mặt đất của cây râu mèo – Orthosiphon aristatus (Bl.) ( = O. grandiflorus Bold. = O. spicatus (Thunb.) Bak. = O. stamineus Benth.), họ Hoa môi – Lamicaeae. 1.Đặc điểm thực vật. Cây thuộc thảo cao 30-60cm, thân có cạnh ít phân nhánh. Lá mọc......