Tag: cây ma hoàng

cây ma hoàng

MA HOÀNG

CÂY MA HOÀNG Có nhiều loài ma hoàng, chủ yếu là Thảo ma hoàng Ephedra sinica Stapf. họ Ma hoàng – Ephedraceae Mộc tặc ma hoàng Ephedra equisetina Bunge, Trung gian ma hoàng Ephedra intermedia Schrenk et C.A.Mayer   1.Đặc điểm thực vật Thảo ma hoàng (Ephedra sinica Stapf.) còn gọi là xuyên ma hoàng. Cây nhỏ, thuộc thảo, sống nhiều......

1 Comment