Tag: Cây Ba Gạc

Cây Ba Gạc

CÂY BA GẠC

Thông tin khoa học của CÂY BA GẠC Có nhiều loại Ba gạc. ở Việt Nam hiện nay có các loại ba gạc sau: – Rauvolfia verticillata (Lour). Baill. (Ba gạc Việt Nam). – Rauvolfia serpentina Benth (Ba gạc Ấn Độ). – Rauvolfia vomitoria  Afz. (Ba gạc bốn lá). – Rauvolfia tetraphylla  L. (=R. canescens L., R. heterophylla Roem. Et Schult) (Ba gạc......