Tag: Cấu tạo vỏ cấp một của rễ cây

Cấu tạo vỏ cấp một của rễ cây

CẤU TẠO VỎ CẤP MỘT CỦA RỄ CÂY

Cấu tạo cấp một của rễ cây gặp ở cả lớp Ngọc Lan và lớp Hành. Cấu tạo vỏ cấp một của rễ cây gồm: 1. Vỏ cấp một Vỏ cấp một do tầng sinh vỏ của mô phân sinh đầu ngọn rễ sinh ra. Vỏ cấp một gồm các tế bào có vách mỏng......