Tag: Cấu tạo cấp hai của rễ cây

Cấu tạo cấp hai của rễ cây

CẤU TẠO CẤP HAI CỦA RỄ CÂY

1. Đặc điểm cấu tạo cấp hai của rễ cây Cấu tạo cấp hai của rễ cây gặp ở đa số các cây lớp Ngọc lan để phù hợp với sự phát triển. Ở các cây lớp Hành, rễ chỉ có cấu tạo cấp một trong suốt đời sống của cá thể. Khi cây tiếp......