Tag: Các bó dẫn

Các bó dẫn

ĐỊNH NGHĨA VÀ PHÂN LOẠI MÔ DẪN

1. Định nghĩa mô dẫn Mô dẫn là một trong sáu loại mô thực vật dựa theo chức phận sinh lý Mô dẫn được cấu tạo bởi những tế bào dài xếp nối tiếp nhau thành từng dãy dọc song song với trục của cơ quan làm nhiệm vụ dẫn nhựa. Có hai loại nhựa: nhựa nguyên......